ISTORIJA PEDAGOGIJE PDF

Angažovana je na predmetima Istorija pedagogije, Savremeni pedagoški pravci, Socijalna pedagogija, Teorije intelektualnog vaspitanja i Teorije moralnog. Razlika između vaspitanja i pedagogije? Da bi se jedan skup studija nazvao naukom potrebno je da one poseduju odredjena svojstva: 1. Beda pedagogije svedoci o bedi ja pedagogije u glavnim je potezima pandan istoriji filozofije. I nije cudo da je pedagogija.

Author: Tojakree Vokora
Country: Ukraine
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 20 April 2018
Pages: 112
PDF File Size: 19.8 Mb
ePub File Size: 1.83 Mb
ISBN: 179-2-83098-274-3
Downloads: 11058
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Bragor

Velike pogreke Rusoa sadrane su i u slobodnom vaspitanju, kao i u podcjenjivanju sistematskih znanja.

Milana Šarac | University of Novi Sad, Faculty of Philosophy –

Ali bez obzira na sve nedostatke Ruso je svojim pedagokim idejama snano uticao na tadanju i kasniju pedagoku misao. Osnove Pedagogije – Skripta 2 Documents. Po njemu za sve je kriva privatna svojina. Ovaj podatak nije sasvim pouzdan jer u razliitim literaturama se nalaze razliiti razlozi pedagogij je otac Rusoa ostavio i prepustio brigu o njemu roacima.

Mladost mu je pedaggije izuzetno teka, jer mu je majka umrla na poroaju, pa je zbog nedostatka brige i ljubavi, po prirodi, bio slabunjavo i boleljivo dete. Zastupnik je slobode, demokratije i humanizma.

Da li je napredak nauka i umjetnosti uticao na poboljanje morala? Tu je uloga vaspitaa velika i nezaobilazna.

Ostao je kod senzualizma i deizma, a usprotivio se racionalizmu, te ga je savladao na njemu svojstven nain. To vaspitanje u skadu sa prirodom se odnosi na prirodu djeteta o kojoj treba voditi itsorija pri vaspitanju. Prema Rusou vaspitaeva uloga se sastoji u tome da stvara to povoljnije okolnosti za razvoj djeteta, za njegovo sticanje sve brojnijih iskustava i da ga zblii s prirodnim posljedicama njegovih ina.

U skladu sa njegovim uvjerenjem o nepokvarenom i slobodnom stanju ovjeka u prvobitnom drutvu takoe je njegov glavni vaspitni cilj: Pestalocija, Distervega, Tolstoja i ostalih klasika pedagogije. Ne radi se samo o odgajanju slobodnog ovjeka odreenog stalea ili pedayogije ili drave, ve se radi samo o odgajanju ovjeka. U desetoj godini umro mu je otac, pa su brigu o djeaku preuzeli najblii roaci.

  DESCARGAR MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD JURAN PDF

Ta periodizacija izgleda ovako: Kao predstavnik prirodnog vaspitanja, on je gajio kult prema prirodivjerovatno i pod uticajem Bifona. On smatra da postoje velike razlike meu mukarcima i enama u pogledu sposobnosti i ivotnog poziva.

Pravo vaspitanje, mora, dakle, biti najpre nagativno. Njegova periodizacija razvoja djeteta je neprirodna, a njegovi pogledi o eni i enskom vaspitanju pedgogije netani. Nju treba vaspitavati tako da bude spremna i sposobna da se bavi domainstvom i da vodi rauna o udobnosti i srei mua. Ruso zasniva svoju veliku vjeru u prirodu djeteta na vjeri oveka, na svom humanizmu, kome je polazna taka njegovo uvjerenje da je ovjek po svojoj prirodi dobar i da meu ljudima postoje samo neizmjerno male razlike.

Marta Dedaj Mirela JaseniBrko, februar SADRAJan ak Ruso-slika3Uvod4ivotni put5Rusoovi pedagoki pogledi i znaenja6 Uenje o prirodnom pravu i prirodnom vaspitanju6Tri vrste vaspitanja8Zadatak istirija ili o vaspitanju”9Slobodno vaspitanje9Vaspitni cilj9Periodizacija razvoja djeteta10Vaspitanje ena11Znaaj Rusoa12Zakljuak13Literatura14UVOD Meu najvee linosti 18og vjeka treba da ubrojimo i an ak Rusoa Jean Jacques Rousseaukoji je u pedagogiji djelimino nastavio senzualistiku tradiciju Dona Lokaa djelimino na svoj nain protestovao protiv srednjovjekovnog vaspitanja time, to je u sredite vaspitnog nastajanja postavio dijete, njegove psihike i razvojne osobine, i traio izmeu ostalog naroito njegovu aktivnost.

Sr je u redu ali neke stvari su jednostavno mogle manje da se naglaavaju a da neke zanimljivosti budu ubaene. Time stavlja na prvo mjesto iskustvo djeteta. Napisao je i druga djela: Ali nisu svi takvi i nisu sva djeca u situaciji u kojoj je on bio. Budui da obino vaspitanje formira dete za prirodno stanje nepokvarenosti i jednakosti, mora zbog toga pravo vaspitanje najpre dete odvojiti od tog pokvarenog drutva i presei sve veze, koje spajaju dete s njima.

Istorija pedagogije-Zan Zak Ruso.docx

Ruso je idejni zaetnik novog literarnog i pedagokog pogleda. Opta istorija kolstva i pedagokih ideja, Nauna knjiga, Beograd3 Zaninovi, M.

  BAKARI KITWANA THE HIP HOP GENERATION PDF

Iz ovog naela razumljivi su svi njegovi zahtjevi: Tu se pre svega misli na teoriju prirodnog vaspitanja, koja je izgraena na netanoj idealistikoj osnovizatim istupa protiv kulture i nauke, koja, po njemu, sniava i koi progres civilizacije, to pokazuje da nije umio da zauzme pravilan stav u odnosu na dotadanju kulturu ovjeanstva.

Po njemu, vaspitanje treba da je u skladu sa prirodom, ali to naelo se pojavilo kod njega na novi nain, drugaiji nego vijek ranije kod Komenskog.

Josip Milat Epistemologija Pedagogije Documents. To djelo sadri u sebi po obliku elemente romana i rasprave i idejno znai napad na feudalno obrazovanje i sholastiku kolu i ujedno daje sliku idealnog vaspitanja.

Ovakav stav je naravno pogrean, jer ako je uenik preputen sam sebi on nee biti kadar da doe do naunih istina, pa ga zato treba obuavati. S obzirom na to da je ideoloki oslonac feudalizma katolika crkva, Ruso je katolikoj religiji suprotstavio prirodnu religiju deizam.

Na pedagokom polju kao to je ve reeno Ruso je isticao prirodu i slobodu, kao osnove njegovih filozofskih i prije svega, pedagokih pogleda. Uvod u pedagogiju, Novi Sad2 lebnik, L. Sa 12 godina djeak odlazi da ui graverski zanat, ali je zbog grubog odnosa majstora napustio zanat i poeo da luta po svijetu. Vaspitanje treba da je u skladu s osobinama ove prirode djeteta.

U neposrednoj vezi sa uenjem o prirodnom pravu, Ruso je izgradio teoriju prirodnog vaspitanja, koja ini glavni dio njegovog pedagokog sistema. Ja mislim da je Ruso imao ovakav stav prije svega jer je sam u mladosti teio obrazovanju i jer se sam obrazovao.

Author: admin