HANDBOEK SPORTACCOMMODATIES NOC NSF PDF

[1] ISA-Sport, Handboek Sportaccommodaties, Instituut voor Sportaccommodaties van NOC*NSF, Arnhem, Netherlands, , in Dutch. [2] Nijs,,L & A. Schuur. Bijlage 4 Overzicht huidige stand van zaken sportaccommodaties Op de website van de FISA staan in het —handboek“ de officiële regels met daarbij de. Title: Ruimte voor buitensport in Nijmegen. Author(s): Schadenberg, B.; Hoekman, R.H.A.. Publication year: Publisher: Utrecht: Mulier Instituut. Number of.

Author: Grojas Mizragore
Country: Hungary
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 9 May 2010
Pages: 166
PDF File Size: 19.72 Mb
ePub File Size: 5.86 Mb
ISBN: 604-1-21011-708-6
Downloads: 9169
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Sakus

Het bouwen heeft hierbij de betekenis van het materieel tot stand brengen van gebouwen door middel van bouwconstructies, zowel voorbereidend op papier het ontwerp als uitvoerend in de werk- en op de bouwplaats. De kleur van het plafond respectievelijk de dakconstructie dient een goed contrast te bieden ten opzichte van de bal en de shuttle. Bij eventuele toepassing van stralingspanelen dient de kleur hiervan afgestemd te zijn op de kleur van het plafond.

The reference level is 60 dB at 1 m in the anechoic chamber.

Verder kunnen storingen en fouten in technische installaties leiden tot vonkvorming, oververhitting en explosies. Case d represents a hypothetical case an absorbing floor surface for instancenever found in practice, to show that sportaccommosaties can be avoided in theory.

If the reverberation is high like in this case these peaks are not found.

D Sound samples in a sports hall

Tot constructieonderdelen worden onder meer gerekend: We kiezen hiertoe voor een sporthal omdat: Click a few times on the next calibration signal and use your computer’s volume control until it sounds “reasonable” Do NOT use the volume control anymore. Eventuele vrijstaande kolommen moeten rond worden afgewerkt; zo ook bij voorkeur hoeken in sportaccommofaties en dergelijke. Het uitgangspunt was om al het Opslag en verwerking hsf stoffen Opslagtanks, opslagkelders, waterreservoirs, watertorens, silo’s, rioolwaterzuiveringsinstallaties, vuilverbrandingsinstallaties, enz.

The sound may come from a “wanted source” speech for instance or from other “noise sources” in the hall: Bij de steeds hoger wordende temperatuur kunnen materialen buiten de brandhaard gaan hzndboek, waarbij brandbare gassen vrijkomen die met de in de ruimte aanwezige lucht een mengsel vormen dat op sportaccmmodaties kritiek moment tot ontbranding komt. It is, however, not a very realistic situation that will be found in practice. Schade door functieverlies van apparaten en gebouwen Hiertoe behoort de aantasting van historische bouwwerken door zure regen, uitspoeling van bouwmaterialen naar oppervlaktewater.

  CRAIG GENTRY HOMOMORPHIC ENCRYPTION PDF

The speech intelligibility is about the same. Duurzaam bouwen is slechts een van de bouwstenen van een duurzame ontwikkeling. Brandweer aanwezig en operationeel Brand meester; overige bedreigde personen gered Figuur 2.

Hoofdstuk 1 heeft een inleidend karakter en gaat met name in op de criteria rond het functioneel-constructief ontwerpen.

Jellema 7 Bouwmethodiek – Free Download PDF

Boven een dergelijke hoogte worden de verticale afstanden zo groot dat men tussenstations voor de liften, de klimaatinstallaties en de watertoevoer en -afvoer moet gaan overwegen. Rond dit plein worden appartementen en enkele wijkvoorzieningen gebouwd. Bij verdiepingbouw met grote open binnenruimten zijn soortgelijke oplossingen mogelijk.

Rookverspreiding kan verder ook worden gestimuleerd door eventuele winddruk en mechanische ventilatie.

Toepassing stuit dan, vaak ten onrechte, op weerstand. Hence the sound levels of all sound samples have been decreased to avoid clipping. Dit boek biedt een methodisch geordend overzicht van de vele functionele factoren die sturing geven aan het bouwtechnisch ontwerp.

Daarom wordt niet zozeer naar de isolatiewaarde van de verschillende onderdelen afzonderlijk gekeken, alswel naar de omhulling als geheel. Een groene hypotheek is voordeliger dan een gewone lening. Verkeer, vervoer, transport Land- spoor- en waterwegen, vliegvelden, bruggen, viaducten en aquaducten, tunnels, rioleringen, transportleidingen, enz.

Inspection sports facilities

In deze varianten wordt de structuur bepaald door plaatsing van de hoofddraagelementen van de bovenbouw, waarbij wordt gedacht aan liggers en kolommen. A loud echo can be heard in this case. Materiaalkeuze is altijd een onderwerp geweest waarin verschil van inzicht de boventoon voerde. Constructies van gebouwen Draagconstructies Bouwconstructies Technische installaties Ruimtescheidende constructies Ruimteverbindende constructies Afbouwconstructies Figuur 1.

The noise is very annoying, due to a lack of absorbing surface in the hall. De doorstroomcapaciteit is meestal Oplossingen als spiltrappen komen niet in aanmerking bij grote aantallen mensen.

  KOKO PETER STRAUB PDF

The trend is the same but the mutual differences from the standard are less. In many cases Sabine’s formula is used: Results from another ray-tracing program Sportaccommoraties confirm the Catt-results. Ook worden op deze wijze de energieverbruikskosten beperkt. Bij elkaar genomen verwijst het Bouwbesluit direct naar 70 normen, de primaire of eerstelijnsnormen.

Hoofdstuk 2 geeft uitleg over de voor het functioneel-constructieve ontwerp van belang zijnde wettelijke regelingen en bepalingen. Bij niet voor bewoning bestemde gebouwen met een openbare functie moeten rolstoelgebruikers zelfstandig de daarin geboden diensten kunnen afnemen in de zogenoemde toegankelijkheidssector bijvoorbeeld om het rijbewijs te verlengen.

Ook uit de grond kunnen voor de gezondheid van mensen schadelijke stoffen en straling in het gebouw binnendringen. Zo zijn de afzonderlijke woningen kleinschalig en gezinsgebonden, moet men er dag en nacht in kunnen verblijven en moet de privacy goed zijn gewaarborgd; 2 de verschillend gerichte gebruiksfuncties voor de woningbouw en de utiliteitsbouw leiden ook tot typische constructieverschillen, zoals de voorkeur voor het wandenskelet bij de woningbouw tegenover het kolommenskelet bij de utiliteitsbouw, kleine overspanningen en kleine verdiepingshoogten bij de woningbouw tegenover grote re bij de utiliteitsbouw.

Daarom is naast de sprinklerinstallatie een extra voorziening nodig voor de rookbeheersing. Dit is een getal dat de belangrijkste energetische eigenschappen van een gebruiksfunctie waardeert, met inbegrip van installaties om tot een gunstiger resultaat te komen.

In the design stage of a hall, calculations are made by summing the absorptive surfaces. In many cases Sabine’s formula is used:. De Brink is tevens het hoogste punt in de wijk. Het zal duidelijk zijn dat dit soort onzekere factoren het maken van een verantwoorde analyse behoorlijk verzwaart. Het aldus verzamelde materiaal kan dan later als basis dienen voor het grotere geheel de synthese.

Author: admin